BAB 1. ANGGARAN DASAR (AD) PASAL I, II & III

BAB 1. ANGGARAN DASAR
PASAL I. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Organisasi ini bernama “Ikatan Alumni Santri Todungih (IAST)” yang didirikan di Todungih, Pada tanggal 11 Robiu Akhir 1430 H, untuk waktu yang tidak terbatas. Organisasi ini berkedudukan di Pondok Pesantren Todungih Kabupaten Pamekasan.

PASAL II. AQIDAH DAN ASAS
Ikatan Alumni Santri Todungih beraqidah islam ala ahlis-sunnah wal-jama’ah dengan berpedoman pada :
a. Di bidang aqidah mengikuti Abu Hasan Al-asy’ary dan Abu Manshur Al-maturidy.
b. Di bidang syari’at atau fiqh mengikuti salah satu madzhab empat, Hanafy, Maliky, Syafi’i dan Hanbaly.
c. Di bidang tasawuf mengikuti Junaidi Al-baghdady dan Al-imam Al-ghozaly.
d. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, IAST berasaskan kepada :

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PASAL III. SIFAT
Orgonisasi ini bersifat kekeluargaan dan kehidmatan.
Komentar Facebook